1 Toepasselijkheid en begrippen

1.1 Partijen bij deze overeenkomst zijn uitgeverij Exact Educatie (ook te noemen: Aanbieder) en de organisatie of onderwijsinstelling waarmee de overeenkomst is afgesloten (ook te noemen: Afnemer).

1.2 Onder Leermiddelen vallen boeken, websites en andere gegevensdragers, waarin een lesmethode, onderdelen van een lesmethode of lesmaterialen van Exact Educatie worden aangeboden.

1.3 Onder Lesmaterialen vallen leerteksten, beelden, opgaven, opdrachten, contexten, leerdoelen, metadata, leerlijn, begrippenlijsten en andere inhoud, die bijdragen aan het tot stand komen van een les, lesmethode of leeronderwijs-traject van Aanbieder.

1.4 In geval van een meerjarige overeenkomst wordt ook gesproken van Abonnement of Abonnementsovereenkomst.

2 Auteursrecht en gebruiksrecht

2.1 Alle Lesmaterialen, Leermiddelen en onderdelen hiervan vallen onder het auteursrecht van Aanbieder, tenzij anders aangegeven.

2.2 Het is niet toegestaan om kopieën te maken van Lesmaterialen, Leermiddelen of onderdelen ervan. Dit betreft zowel kopieën op papier, als het digitaal of op andere wijze beschikbaar maken van materialen aan derden.

3 Levering en garantie

3.1 Aanbieder verplicht zich tot het leveren van de overeengekomen producten en/of diensten.

3.2 Aanbieder betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken van Leermiddelen en Lesmaterialen, maar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat als gevolg van gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie.

3.3 Aanbieder spant zich in voor een optimaal functioneren van-, maar is niet verantwoordelijk voor het functioneren van de digitale leeromgeving van derde partijen, waarin (delen van) Lesmaterialen of Leermiddelen worden aangeboden.

3.4 Aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het overeengekomen bedrag van 1 abonnementsjaar van de abonnementsovereenkomst.

4 Prijzen, facturering en betaling

4.1 De gehanteerde prijzen en afspraken zijn uitsluitend van toepassing voor de leermiddelen en abonnementsduur van deze overeenkomst.

4.2 Aan de prijzen en afspraken in overeenkomst kunnen geen rechten ontleend worden voor andere overeenkomsten.

4.3 De abonnementsduur loopt van 1 augustus tot 1 augustus van het opvolgende jaar.

4.4 Facturering vindt jaarlijks plaats voor 1 mei, met een betaaltermijn van 30 dagen kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen.

5 Duur en beëindiging

5.1 De overeenkomst is voor de duur van de afgesproken periode. Na afloop wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd, tenzij schriftelijk opgezegd voor 30 april van dat betreffende kalenderjaar.

5.2 Indien het Abonnement voortijdig wordt beëindigd op verzoek van Afnemer, dan bedraagt de opzegfee 75% van de kosten van het lopende schooljaar. Deze fee is additioneel, en kan niet verrekend worden met afbetalingen van leerboeken of andere betalingsverplichtingen van Afnemer.

5.3 Aanbieder behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden middels schriftelijke opzegging, indien de abonnementhouder of gebruikers herhaaldelijk en na een waarschuwing handelingen blijven verrichten die niet onder het gebruiksrecht vallen.

6 Privacy

Aanbieder houdt zich aan de geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Aanbieder verwerkt de door de Afnemer bij het aangaan van het (proef-) abonnement verstrekte persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

7 Overige bepalingen

7.1 Wijzigingen, aanvullingen of afwijkingen van de  leveringsvoorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

7.2 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Aanbieder is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

7.3 In het geval van rechtsgang zullen geschillen die voortkomen uit -of samenhangen met deze overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Aanbieder.