Bij de start van elk thema overleggen we als redactie van Biologieles.nl over de leerlijn: de volgorde waarin we de leerstof en leerdoelen behandelen. Dit is de leerlijn van het thema 11: Ecologie en duurzaamheid.

11.1: Ecosystemen

Het thema Ecologie start met een paragraaf over de natuur, en de aarde als levende planeet. Leerlingen leren hoe verschillende soorten organismen samenleven in (natuur)gebieden. En hoe levende wezens in hun voortbestaan afhankelijk zijn van elkaar en van abiotische factoren, zoals water, zonlicht en temperatuur. Ook leren ze verschillende ecologische niveaus met elkaar verbinden. Een perfect voorbeeld van de biologische denkwijze ‘systeem-denken’.

11.2: Veranderingen in de natuur

In deze ‘exclusieve’ havo-vwo paragraaf maken leerlingen op een dieper niveau kennis met veranderingen in ecosystemen. Ze leren hoe natuurgebieden kunnen veranderen door successie, zodat een heideveld bijvoorbeeld kan uitgroeien tot loofbos. Ook komen kringlopen in de natuur aan bod met als uitgewerkt voorbeeld de koolstofkringloop, de motor achter het broeikaseffect.

11.3: Duurzaamheid en milieu

Mensen zijn onderdeel van de natuur op aarde. Daarom onderzoeken leerlingen in deze paragraaf de relatie tussen mens en milieu. Op welke wijze gebruiken we natuurlijke hulpbronnen? En welke invloed hebben we als mensheid op de onderdelen van het ecosysteem aarde? Ook komen de kringlopen weer aan bod, dit keer in de vorm van grondstoffen en recycling. Als mens kunnen we de kringlopen beïnvloeden.

11.4: Landbouw en voedselvoorziening

In deze paragraaf staan landbouw, voedselvoorziening en milieu centraal. De landbouw heeft als kolossale taak om ruim 7,5 miljard mensen te voeden met behulp van natuurlijke hulpbronnen en slimme technologische innovaties. Tegelijkertijd brengen veel (intensieve) vormen van landbouw een hoge belasting met zich mee voor milieu en biodiversiteit. Hoe kunnen we omgaan met dit spanningsveld?

11.5: Invloed op het klimaat

Overstromingen, bosbranden, smeltende poolkappen en een stijgende zeespiegel. Het snel veranderende klimaat heeft een steeds grotere invloed op het leven op aarde. In deze paragraaf maken leerlingen kennis met oorzaken en (mogelijke) gevolgen van klimaatverandering. Het helpt ze om, nu en later in hun leven, op geïnformeerde wijze keuzes te kunnen maken, en deel te nemen aan het klimaatdebat.

Biologieles.nl is een moderne lesmethode die inspireert, uitdaagt en ondersteunt om het beste resultaat te halen. Hiervoor kun leerboeken en een digitale leeromgeving inzetten.

Probeer nu vrijblijvend